02.1 Yer altı suları tarayıcı ekipmanlar Underground water prospecting equipment
02.1.01 Hidrojeolojik tarayıcılar Hydrogeological prospectors
02.1.01.1 Sismik tarayıcılar Seismic prospectors
02.1.01.2 Elektrikli tarayıcılar Electric prospectors
02.1.02 Yeraltından numune almakta kullanılan ekipmanlar Core barrels
02.1.02.1 Helisel uçlu olanlar Helical bit core barrels
02.1.02.2 Taç uçlu olanlar Crown bit core barrels
02.1.03 Delme işlemi yaparak kayıt ediciler Drilling recorders (attestors)
02.1.03.1 Sismik kayıt ediciler Seismic recorders
02.1.03.2 Elektrikli kayıt ediciler Electric attestors
02.1.03.3 Gama ışınlı kayıt ediciler Gamma ray sensors
02.1.03.4 Süpersonik kayıt ediciler Supersonic echo recorders
02.1.04 Burgular Borers
02.1.04.1 Çarpma etkili burgular Percussion borers
02.1.04.2 Döner etkili burgular Rotary borers
02.1.04.3 Kombine burgular Combination borers
02.1.04.4 Mekanik kürekler Mechanical shovels for boring
02.2 Arazi temizleme ekipmanları Land clearing equipment
02.2.01 Ağaç kesiciler Tree cutters
02.2.01.1 Dönerek çalışan testereler Rotary circular saws
02.2.01.2 Üçgen dişli bıçaklar Delta blades
02.2.01.3 Ağaç yıkıcı dozerler Tree felling dozers
02.2.01.4 Ağaç kesici makaslar Tree cutting secateurs (shears)
02.2.01.5 Güç zincirli testereler Power chain saws
02.2.02 Kerestelik ağaç kesmek ve hazırlamak için kullanılan ekipmanlar Stumpers
02.2.02.1 Dişli kesiciler Toothed stumpers
02.2.02.2 Helisel kütük hazırlayan kesiciler Helical stump cutters
02.2.02.3 Kaldırıp yükleme işlemi yapan kesiciler Hoisting-bin stumpers
02.2.02.4 Toprak tırmıkları Soil rakes
02.2.02.5 Ripperler Rippers
02.2.02.6 Ön yükleyiciler Front loaders
02.2.03 Kütük kırıcılar Stump breakers
02.2.03.1 Kütük yarıcılar Stump splitters
02.2.03.2 Kütük parçalayıcılar Stump grinders
02.2.04 Ağaç sökme makinaları Tree felling machines
02.2.04.1 Ağaç dozerleri Tree dozers
02.2.04.2 Ağaç iticiler Tree pushers
02.2.04.3 Ağaç sökme tırmıkları Tree felling rakes
02.2.04.4 Ağaç sökücüler Tree extractors
02.2.04.5 Toprak tırmıkları Soil rakes
02.2.04.6 Buldozer bıçakları Bulldozer Blades
02.2.05 Vinçler Winches
02.2.05.1 Traktör vinçleri Tractor winches
02.2.05.2 Makara blokla vinçler Pulley block winches
02.2.05.3 Sıkıştırıcı vinçler Pawl winches
02.2.05.4 Çeneli vinçler (kavrayıp yükseltebilen) Jaw winches (grip hoists)
02.2.06 Dönerek çalışan çalı temizleme makinaları Rolling scrub clearing machines
02.2.06.1 Döner fırçalı temizleyiciler Rolling brush breakers
02.2.06.2 Dönerek çalışan yabancı ot temizleyiciler Rolling weed breakers
02.2.07 Yatay durumda çalışan kesiciler/yarıcılar Horizontal cutter/slashers
02.2.07.1 Döner fırçalı kesiciler, sabitlenmiş bıçaklı tipler Rotary brush cutters, fixed blade types
02.2.07.2 Diskli ve karşılıklı yerleştirilmiş bıçaklı kesiciler Disc and interacting blade brush cutters
02.2.07.3 Döner fırçalı kesiciler, serbest hareketli bıçaklı kesiciler Rotary brush cutters, free swinging blade types
02.2.07.4 Döner zincirli yarıcılar Chain rotary slashers
02.2.07.5 Ağaçlardan veya çalılardan oluşmuş çiti kesmek için kullanılan kesiciler Hedge cutters
02.2.08 Dikey durumda çalışan kesiciler/yarıcılar Vertical cutter/slashers
02.2.08.1 Fırçalı kesiciler çapraz eksenli tipler Brush cutters, cross axle types
02.2.08.2 Fırçalı kesiciler, uzunlamasına eksenli tipler Brush cutters, longitudinal axle types
02.2.08.3 Çalılıklarda veya fundalıklarda kullanılan tırmıklar Brush land harrows
02.2.08.4 Sınır kesiciler Verge cutters
02.2.09 Çalılık kesiciler Handheld scrub
02.2.09.1 Döner testereli tipler Circular saw
02.2.09.2 Döner bıçaklı tipler Rotary blade
02.2.09.3 Diskli tipler Disc cutters
02.2.09.4 Şerit halinde budama yapan kesiciler Cord trimmer
02.2.10 Ormanda kullanılan budama yapan kesiciler Forestry disintegrators
02.2.11 Fırça tırmıklar Brush rakes
02.2.12 Toprak tırmıkları Soil rakes
02.3 Birincil arazi ıslah makinaları Equipment for primary soil reclamation
02.3.01 Temizleme tırmıkları Clearing rakes
02.3.01.1 Taş tırmıkları Rock rakes
02.3.01.2 Kök tırmıkları Root rakes
02.3.01.3 Temizleyici tırmıklar Clearer rakes
02.3.02 Dozer bıçakları Dozer blades
02.3.02.1 Buldozerler Bulldozers
02.3.02.2 Angeldozerler Angledozers
02.3.02.3 Tiltdozerler Tiltdozers
02.3.03 Skreyperler Scrapers
02.3.03.1 Bıçaklı tip skreyperler Scrapers, blade type
02.3.03.2 Sonsuz zincirli tip skreyperler Endless chain scrapers
02.3.04 Arazi kepçeleri Earth scoops
02.3.05 Kök sökücüler Uprooters
02.3.05.1 Ripperler Rippers
02.3.05.2 Skerifierler (tarayıcılar) Scarifier
02.3.06 Taş kırıcılar Stone crushers
02.3.07 Taş toplayıcılar Stone pickers
02.3.07.1 Taşları namlu haline getirenler Stone picker windrowers
02.3.07.2 Taş toplama deposu bulunanlar Stone picker accumulators
02.3.08 Elevatörlü taş toplayıcılar Elevator stone pickers
02.3.08.1 Açık ağ şeklinde elevatöre sahip taş toplayıcılar Open web elevator stone picker
02.3.08.2 Silindirik şekle sahip taş toplama ve yükleme yapan tipler Cylinder stone picker loaders
02.3.09 Dipkazanlar Subsoilers
02.3.09.1 Bıçaklı dipkazanlar Subsoilers, blade type
02.3.09.2 Kanatlı tip dipkazanalar Subsoilers, winged type
02.3.10 Arazi düzenleme makinaları Earth levellers
02.3.10.1 Yar dozerler Side dozers
02.3.10.2 Greyderler Graders
02.3.10.3 Land planerler Land planes
02.4 Hendek Açma ve Drenaj Ekipmaları Ditching and drainage equipment
02.4.01 Dreglayn Dragline excavators
02.4.02 Kanal açıcılar Canal trimmers
02.4.02.1 U şeklinde kanal açıcılar U-shaped canal trimmers
02.4.02.2 Cylindrical canal trimmers Cylindrical canal trimmers
02.4.03 Yuvarlak kanaldaki kayan yerleri düzelten makinalar Slip form pavers
02.4.03.1 U şeklinde kanaldaki kayan yerleri düzelten makinalar U-shaped canal slip form pavers
02.4.03.2 Yuvarlak şekilde kanaldaki kayan yerleri düzelten makinalar Round canal slip form pavers
02.4.04 Açılan hendeklere drenaj borularını yerleştiren makinalar in situ gutter making machines
02.4.05 Hendek açıcılar Ditchers
02.4.05.1 Hendek açıcı pulluklar Ditching ploughs
02.4.05.2 Bıçaklı tip dönerek çalışan hendek açıcılar Rotary ditchers, blade type
02.4.05.3 Sonsuz zincirli ve kovalı tip hendek açıcılar Endless chain and bucket ditchers
02.4.05.4 Diskli hendek açıcılar Dics ditcher
02.4.05.5 Bıçaklı tip hendek açıcılar Blade ditchers
02.4.06 Trençerler Trenchers
02.4.06.1 Bıçaklı tip trençerler Blade trenchers
02.4.06.2 Sonsuz zincirli ve kovalı tip trençerler Endless chain and bucker trenchers
02.4.06.3 Döner çarklı trençler Rotary wheel trenchers
02.4.06.4 Geriye doğru çalışan ekskavatörler Back-acting excavators
02.4.07 Boru döşeyiciler Pipe layers
02.4.08 Hendek doldurucular Trench fillers
02.4.09 Drenaj kanalı açan trençler Trencher drain layers
02.4.09.1 Bıçaklı tip Trencher drain layers, blade type
02.4.09.2 Sonsuz zincirli ve kovalı tip Trencher drain layers, endless chain and bucket type
02.4.09.3 Döner bıçaklı tip Rotary wheel, trencher drain layers
02.4.10 Dren pullukları Mole ploughs
02.5 Köy yolları yapım makinaları Rural road-making equipment
02.5.01 Ekskavatörler Excavators
02.5.01.1 Suvallar Face-shovel excavators
02.5.01.2 Geriye doğru çalışan ekskavatörler Back-acting excavators
02.5.01.3 Ön yükleyiciler Front loaders
02.5.02 Damperler Dumpers
02.5.03 Motorlu greyderler Motor graders
02.5.04 Zemin sıkıştırma makinaları Road rollers
02.5.04.1 Keçi ayaklı silindirler Sheep foot rollers
02.5.04.2 Havalı tekerlekli silindirler Pneumatic-tyred rollers
02.5.04.3 Vibratörler Vibrating rollers
02.5.04.4 Düz yol silindiri Smooth road rollers
02.5.05 Toprak karıştırıcıları Soil mixers
02.5.06 Toprak sıkıştırıcılar (stabilizatörler) Soil stabilizers
02.5.07 Yer değiştirebilen tabakalaşma ve karıştırma üniteleri Mobile coating and mixing units
02.9 Arazi ıslahında kullanılan diğer ekipmanlar Other equipment for land reclamationSINIF 03
TOPRAK İŞLEME EKİPMANLARI

CLASS 03
EQUIPMENT FOR WORKING THE SOIL


03.1 Birincil toprak işleme ekipmanları Primary tillage equipment
03.1.01 Ağır iş pullukları Heavy-duty ploughs
03.1.01.1 Kulaklı Mouldboard
03.1.01.2 Diskli Disc
03.1.02 Dipkazan pullukları Subsoiling ploughs
03.1.02.1 Sabit Fixed tine subsoilers
03.1.02.2 Titreşimli Vibrating tine subsoilers
03.1.03 Döner elemanlı (tahrikli) pulluklar Rotary ploughs (power-driven)
03.1.03.1 Yatay eksende döner elemanlı Horizontal axis rotary ploughs
03.1.03.2 Düşey eksende döner elemanlı Vertical axis rotary ploughs
03.1.03.3 Düşey eksende döner elemanlı kulaklı pulluk Peg-tine mouldboard ploughs
03.1.04 Kulaklı pulluklar Mouldboard ploughs
03.1.04.1 Sabit (tahtavari) sürüm yapan pulluklar Non-reversible mouldboard ploughs
03.1.04.1.1 Kaydırmalı pulluk Swing ploughs
03.1.04.1.2 Tek tekerlekli Single-wheel ploughs
03.1.04.1.3 Gallowlar Gallows ploughs
03.1.04.1.4 Çatılı pulluklar Framed ploughs
03.1.04.1.5 Braban pulluklar Brabant ploughs
03.1.04.1.6 Bağ pullukları Vineyard ploughs
03.1.04.1.7 Duyargalı bağ pullukları Vineyard ploughs with vine-sensing devices
03.1.04.1.8 Halatla çekilen pulluklar Winch-pulled ploughs
03.1.04.1.9 Traktörle çekilir pulluklar Mouldboard ploughs for tractors draught
03.1.04.2 Döner kulaklı (düz sürme yapan) pulluklar Reversible mouldboard ploughs
03.1.04.2.1 Çapraz eksenli pulluklar Transverse axis reversible ploughs
03.1.04.2.2 Braban (döner kulaklı) pulluklar Reversible Brabant ploughs
03.1.04.2.3 Yarım döner kulaklı pulluklar 1/2 turn mouldboard ploughs
03.1.04.2.4 Çeyrek döner kulaklı pulluklar 1/4 turn mouldboard ploughs
03.1.04.2.5 Tam döner kulaklı pulluklar Roll-over mouldboard ploughs (reversible)
03.1.04.2.6 Tek akslı tarktörler için döner kulaklı pulluklar Mouldboard ploughs for walking tractors
03.1.04.3 Altarnatif döner kulaklı pulluklar Alternative mouldboard ploughs (reversible)
03.1.04.4 Terazili pulluklar Balance ploughs
03.1.05 Diskli pulluklar Disc ploughs
03.1.05.1 Sabit (tahtavari sürüm yapan) diskli pulluklar Non-reversible disc ploughs
03.1.05.1.1 Diskli traktör pullukları Disc tractor ploughs
03.1.05.1.2 Diskli tek akslı traktör pullukları Disc ploughs for walking tractor
03.1.05.2 Döner (düz sürüm yapan) diskli pulluklar Reversible disc ploughs
03.1.05.2.1 Yarım Döner diskli pulluklar 1/2 turn disc ploughs
03.1.05.2.2 Çeyrek döner diskli pulluklar 1/4 turn disc ploughs
03.1.05.3 Alternatif diskli pulluklar Alternative disc ploughs
03.1.06 Belleme makinaları Spading machines
03.1.06.1 Döner belleme elamanlı pulluklar Ploughs with rotating spade-shape bodies
03.1.06.2 Alternatif belleme pullukları Alternating spading ploughs
03.1.07 Çizel pulluklar Chisel
03.1.08 Toprak frezeleri Rotary tillers
03.1.08.1 Yatay eksenli toprak frezeleri Rotary cultivators with horizontal axes
03.1.08.2 Düşey eksenli toprak frezeleri Rotary cultivators with vertical axes
03.1.08.3 Sarmal dizilimli toprak frezeleri Rotary cultivators with soil shanks
03.1.09 Anız pullukları Stubble ploughs
03.1.09.1 Kulaklı anız pullukları Mouldboard stubble ploughs
03.1.09.2 Diskli anız pullukları Disc tillers
03.1.10 Nemli topraklar için silindirler ve kafes tekerlekler Puddling rollers and cage wheel
03.2 Tohum yatağı hazırlama ekipmanları Equipment for seed-bed preparation
03.2.01 Diskli tırmıklar Disc harrow
03.2.01.1 Tek sıralı diskli tırmıklar Single-row disc harrows
03.2.01.2 Tandem diskli tırmıklar Tandem disc harrows
03.2.01.3 Ofset diskli tırmıklar Offset disc harrows
03.2.01.4 A dizilimli diskli tırmıklar A-type disc harrows
03.2.02 Kültivatörler Cultivators
03.2.02.1 Sabit ayaklı kültivatörler Rigid tine cultivators
03.2.02.2 Yarı yaylı ayaklı kültivatörler Spring-loaded tine cultivators
03.2.02.3 Yaylı ayaklı kültivatörler Spring tine cultivators
03.2.02.4 Sarmal yaylı ayaklı kültivatörler Coil-spring tine cultivators
03.2.03 Tırmıklar (tohum yatağı hazırlığında tamamlama için) Finishing harrows
03.2.03.1 Sabit dişli tırmıklar Rigid tine harrows

03.2.03.1.1 Zincir elemanlı tırmıklar Chain harrows
03.2.03.2 Oynak dişli tırmıklar Flexible tine harrows
03.2.03.2.1 Yaylı tırmıklar Spring-tine harrows
03.2.03.2.2 Oynak dişli tırmıklar Flexible tine harrows
03.2.03.3 Döner tırmıklar (kuyruk milinden hareket almayan) Rolling harrows (without power takeoff)
03.2.03.3.1 Tekerlekli döner ot yolucu Wheeled rotary weeder harrows
03.2.03.3.2 Eğik uçlu tırmıklar Pitchpole harrows
03.2.03.3.3 Kesek parçalayıcılar Clod crushers
03.2.03.3.4 Merdaneli tırmıklar Roller harrows
03.2.03.3.5 Kafesli tırmıklar Cage-harrows
03.2.03.3.6 Düşey eksenli döner tırmıklar Rotary circular harrows (vertical axis)
03.2.03.4 Kuyruk milinden hareketli tırmıklar Power-driven harrows
03.2.03.4.1 Karşı elemanlı Reciprocating
03.2.03.4.2 Döner elemanlı Rotary
03.2.03.4.3 Salınımlı Oscillating
03.2.04 Sürgüler Floats
03.2.05 Sırt yapıcılar Ridgers
03.2.05.1 Kulaklı sırt yapıcılar Mouldboard
03.2.05.2 Diskli sırt yapıcılar Disc
03.2.05.3 Döner sırt yapıcılar Rotary
03.2.05.4 Profil sırt yapıcılar Profile
03.2.06 Merdaneler Rollers
03.2.06.1 Basit merdaneler Simple rollers
03.2.06.1.1 Düz merdaneler Flat rollers
03.2.06.1.2 Dişli merdaneler Ribbed rollers
03.2.06.1.3 Oluklu merdaneler Corrugated rollers
03.2.06.1.4 Kafesli merdaneler Cage rollers
03.2.06.1.5 Sarmal merdaneler Coil rollers
0.3.2.06.2 Bileşik merdaneler Compound rollers
0.3.2.06.2.1 Kembriç merdaneler Cambridge rollers
0.3.2.06.2.2 Aralıklı halkalı merdaneler Spaced rung rollers
0.3.2.06.2.3 Kanal bastıran merdaneler Furrow presses
0.3.2.06.2.4 Kroskil merdaneler Crosskill or crosskillette rollers
0.3.2.06.2.5 Dipbastıran merdaneler Land packers; cultipackers
0.3.2.06.2.6 Avrupa tipi kembriç merdaneler Continental Cambridge rollers
0.3.2.06.2.7 Sırt yapıcı merdaneler Ridge rollers
03.2.07 Kombine toprak işleme makinaları Combination cultivation machines
03.3 Sıra bitkileri bakım ekipmanları Equipment for row-crop cultivation
03.3.01 Yabancı ot ile savaş makinaları Weeders
03.3.01.1 Tırmıklı yabancı ot yolucular Rake weeders
03.3.01.2 Döner elemanlı yabancı ot yolucular Rotary weeders
03.3.01.3 Alev makinaları Flame weeders
03.3.02 Çapa makinaları Hoeing machines
03.3.02.1 Sabit elemanlı Hoes, fixed share type
03.3.02.2 Döner elemanlı Hoes, rotary
Motorlu Motorized hoes
03.3.03 Tümsek yapıcılar (örtmeli pulluklar) Bedders (covering ploughs)
03.3.03.1 Kulaklı Share bedders
03.3.03.2 Diskli Disc bedders
03.3.04 Örtmesiz pulluklar Uncovoring ploughs (ridge busters)
03.3.05 Ürün duyarga sistemleri Crop-sensing devices
03.3.05.1 Duyargalı çapalar Hoes with sensing devices
03.4 Bahçe topraklarının işlenmesinde kullanılan ekipmanlar Equipment for processing horticultural soils
03.4.01 Toprak ufalayıcılar Soil shredders, crushers
03.4.02 Toprak eleyiciler Soil sifters
03.4.03 Kompost makinaları ( Çiftlik gübresi alt-üst ediciler) Composting machines (manure turners)
03.4.04 Kompost karıştırıcılar ( Saksı toprağı karıştırıcıları) Compost mixers (potting medium mixers)
03.4.05 Kütlesel toprak sıkıştırıcıları Soil block presses
03.4.05.1 Grup Batch soil block presses
03.4.05.2 Sürekli Continuous soil block presses
03.4.06 Saksılama (saksı doldurma) makinaları Potting machines (pot filling machines)
03.4.06.1 Grup Batch potting machines
03.4.06.2 Sürekli Continuous potting machines
03.4.07 Saksı ve kafes sıkıştırıcılar Pot and Iattice tray soil compactors
03.4.08 Kompost işleme makinaları Compost processing machines
03.9 Diğer toprak işleme ekipmanları Other equipment for working the soil


SINIF 04
EKİM-DİKİM EKİPMANLARI

CLASS 04
EQUIPMENT FOR SOWING AND PLANTING04.1. Ekim ekipmanları Equipment for sowing
04.1.01 Sıraya ekim makinaları Row Drills (excluding spacing drills)
Mekanik normal sıravari ekim makinaları Mechanical drills
04.1.01.1 Yerçekimi beslemeli normal sıravari ekim makinaları Gravity feed drills
04.1.01.1.1 Karıştırıcılı normal sıravari ekim makinaları Agitator drills
04.1.01.2 Dıştan kertikli normal sıravari ekim makinaları External force feed drills
Oluklu makaralı normal sıravari ekim makinaları Fluted roller drills
04.1.01.3 Dişli makaralı normal sıravari ekim makinaları Studded seed roller drills
Sıvılı ekim makinaları Fluid drills
İçten yuvalı normal sıravari ekim makinaları Internal force feed drills
04.1.01.4 Kaşıkçıklı normal sıravari ekim makinaları Cup feed drills
04.1.01.5 Santrifüj normal sıravari ekim makinaları Centrifugal feed drilss
04.1.01.6 Havalı normal sıravari ekim makinaları Pneumatic feed drills
04.1.02 Tek dane ekim makinaları Spacing (precision) drills
Mekanik tek dane ekim makinaları Mechanical single seed (spacing) drills
04.1.02.1 Delikli plakalı tek dane ekim makinaları Disc selector spacing drills
04.1.02.2 Yuvalı diskli tek dane ekim makinaları Cell wheel spacing drills
04.1.02.3 Delikli bantlı tek dane ekim makinaları Perforated belt spacing drills
04.1.02.4 Tohum şeritli tek dane ekim makinaları Seed tape spacing drills
Kaşıkçıklı tek dane ekim makinaları Cup feed spacing drills
04.1.02.5 Havalı tek dane ekim makinaları Pneumatic spacing drills
04.1.02.5.1 Hava emişli delikli plakalı tek dane ekim makinaları Pneumatic (negative pressure) spacing drills with perforated disc
04.1.02.5.2 Hava emişli delikli diskli tek dane ekim makinaları Pneumatic (negative pressure) spacing drills with perforated drum
04.1.02.5.3 Hava emişli delikli kayışlı tek dane ekim makinaları Pneumatic (negative pressure) spacing drills with perforated rim
04.1.02.5.4 Hava üflemeli tek dane ekim makinaları Pneumatic spacing drills with blower
Ocakvari ekim makinaları Dibbling seeders
04.1.03 Serpme ekim makinaları Seed broadcasters
04.1.04 Sıvılı tek dane ekim makinaları Fluid drills (precision)
04.1.05 Ekim kombinasyonları Sowing combinations
04.1.05.1 Kombine ekim/gübreleme makinaları Combined drill/fertilizer distributors
04.1.05.2 Kombine sürme ve tohum yatağı hazırlama makinaları Combined drill/equipment for ploughing and seed bed preparation
04.1.05.3 Kombine film aplikatörü (örtü altı ekim makinaları) Combined film applicators and drills
İkiz ekim makinaları Twin spacing drills
Oyuğa ekim makinaları Revolving spade drills
Yuvaya ekim makinaları Punch planters
Sırta ekim makinaları Ridge drills
Karığa ekim makinaları Furrow drills
04.2 Dikim ekipmanları Equipment for planting
04.2.01 Yumru dikim makinaları Tuber planters
04.2.01.1 Elle beslemeli Hand feed tuber planters
04.2.01.1.1 Düşme borulu Drop-tube planters
04.2.01.1.2 Tamburlu Notched wheel tuber planters
04.2.01.1.3 Kepçeli Cup feed tuber planters
04.2.01.2 Otomatik yumru dikim makinaları Automatic tuber planters
04.2.01.2.1 Kepçeli/elevatörlü (düşey) Automatic tuber planters with a belt or vertical cup feeder
04.2.01.2.2 Kıskaçlı Automatic tuber planters with clamp feed mechanism
04.2.01.2.3 İğneli çarklı Automatic tuber planters with spiked wheel feed mechanism
04.2.01.2.4 Yatay besleme bantlı Automatic tuber planters with horizontal belt(s)
04.2.02 Soğansı bitkileri dikim makinaları Bulb and corm planters
04.3 Fide dikim ekipmanları Equipment for transplanting
04.3.01 Dikim makinaları Transplanters
04.3.01.1 Esnek diskli fide dikim makinaları Flexible disc transplanters
04.3.01.2 Kıskaçlı fide dikim makinaları Clamp transplanters
04.3.01.2.1 Kıskaçlı diskli dikim makinaları Clamp transplanters with discs
04.3.01.2.2 Clamp transplanters with tipping share
04.3.01.2.3 Tape transplanters
04.3.02 Fidan dikim makinaları Transplanters for trees
04.9 Diğer ekim ve dikim ekipmanları Other equipment for sowing and plantingSINIF 05
TOPRAK ISLAH MADDELERİ, GÜBRE VE SU UYGULAMA EKİPMANLARI

CLASS 05
EQUIPMENT FOR APPLYING FERTILIZERS, SOIL CONDITIONERS AND WATER05.1. Toprak ıslah maddeleri uygulama ekipmanları Equipment for applying soil conditioners
05.2. Çiftlik gübresi uygulama ekipmanları Equipment for applying organic manures
05.2.01 Katı çiftlik gübresi dağıtma makinaları Manure spreaders
05.2.01.1 Çarpmalı Flail-type spreader
05.2.01.1.1 Arkadan dağıtmalı Rear discharge
05.2.01.1.2 Yandan Side discharge
05.2.01.3 Vurmalı Beater type spreaders
05.2.02 Tarlaya yığın yapan katı çiftlik gübresi dağıtma makinaları Field heap spreaders
05.2.03 Sıvı çiftlik gübresi dağıtma makinaları Slurry and liquid manure spreaders
05.2.03.1 Mekanik doldurmalı ve yerçekimi etkisi ile boşaltmalı Mechanical fill, gravity discharge
05.2.03.2 Mekanik doldurmalı ve mekanik boşaltmalı Mechanical fill, mechanical discharge
05.2.03.3 Mekanik doldurmalı ve hava basınçlı boşaltmalı Mechanical fill, air pressure discharge
05.2.03.4 Emişli doldurmalı ve hava basınçlı boşaltmalı Vacuum fill, air pressure discharge
05.2.03.5 Emişli doldurmalı ve pompalı boşaltmalı Vacuum fill, pump discharge
05.2.04 Sıvı çiftlik gübresi enjektörleri Slurry injectors
05.2.05 Katı ve sıvı (üniversal) çiftlik gübresi dağıtma makinaları Slurry and solid manure spreaders
05.3 Kimyasal gübre uygulama ekipmanları Equipment for applying mineral fertilizers
05.3.01 Katı kimyasal gübre dağıtma makinaları Solid fertilizer distributors
05.3.01.1 Tam iş genişliğinde çalışan Full-width fertilizer distributors
05.3.01.1.1 Sonsuz kayış ve fırçalı Endless belt and brush fertilizer distributors
05.3.01.1.2 Makaralı besleme düzenli Roller feed fertilizer distributors
05.3.01.1.3 Sonsuz zincirli Endless chain fertilizer distributors
05.3.01.1.4 Karşılıklı hareketli plakalı Reciprocating plate fertilizer distributors
05.3.01.1.5 Karıştırıcı besleme düzenli Agitator feed fertilizer distributors
05.3.01.1.6 Plaka ve titreşimli Plate and flicker fertilizer distributors
05.3.01.1.7 Vidalı silindirli Studded cylinder fertilizer distributors
05.3.01.1.8 Yıldız çarklı Star wheel fertilizer distributors
05.3.01.2 Simetrik ve asimetrik depolu Fertilizer distributors with central or offset hopper
05.3.01.3 Merkezkaç kuvvet etkili Centrifugal broadcasters
05.3.01.3.1. Döner diskli Centrifugal broadcasters with rotating disc(s)
05.3.01.3.2 Salınımlı Centrifugal broadcasters with oscillating spout
05.3.01.4 Hava etkili Pneumatic fertilizer distributors
05.3.02 Sıvı kimyasal gübre dağıtma makinaları Liquid fertilizer distributors
05.3.02.1 Pülverizatörler Sprayers
05.3.02.2 Enjektörler Liquid fertilizer injectors
05.3.02.3 Sulama suyuna sıvı kimyasal gübre katılarak yapılan uygulama Fertilizer addition to irrigation
05.4 Sulama ekipmanları Irrigation equipment
05.4.01 Yüzey sulama ekipmanları Surface irrigators
05.4.01.1 Borular Pipes
05.4.01.2 Vanalar Valves
05.4.02 Yağmurlama sulama ekipmanları Sprinkler equipment
05.4.02.1 Elle taşınan yağmurlama sulama ekipmanları Moved by hand
05.4.02.1.1 Yağmurlama sulama başlıkları Sprinklers
05.4.02.1.2 Borular Pipes
05.4.02.1.3 Vanalar Valves
05.4.02.2 Periyodik olarak mekanik yöntemle taşınan yağmurlama sulama makinaları Moved mechanically between sites
05.4.02.2.1 Döner yağmurlama sulama başlıklı Rotary sprinklers
05.4.02.2.2 Motorla yuvarlanan lateral hatlı Motorized booms
05.4.02.2.3 Büyük yağmurlama sulama tabancalı Motorized rain gun
05.4.02.2.4 Mil tahrikli laterale sahip Shaft driven mobile booms
05.4.02.2.5 Yuvarlanan lateral hatlı Pipe driven mobile booms
05.4.02.2.6 Robot yağmurlama sulama üniteleri Robot sprinklers
05.4.02.3 Kendi yürür yağmurlama sulama makinaları Self-moving sprinklers
05.4.02.3.1 Motorlu Motorized sprinkler
05.4.02.3.2 Halatlı Cable-pulled sprinkler
05.4.02.3.3 Makaralı Reel-wound sprinkler (hose-reel)
05.4.02.3.4 Dairesel hareketli Centre-pivot booms
05.4.02.3.5 Doğrusal hareketli (yağmurlama başlıklı borulu) Moving pipeline with sprinklers
05.4.02.4 Sabit yağmurlama sulama ekipmanları Epuipment for static systems
05.4.03 Damla sulama ekipmanları Trickle irrigation equipment
05.4.03.1 Damlatıcılar Drippers
05.4.03.2 Dağıtıcılar (çok çıkışlı) Emitters
05.4.03.3 Kapiler dağıtıcı Capillary matting
05.4.03.4 Delikli borular Perforated pipes
05.4.03.5 Borular Pipes
05.4.03.6 Vanalar Valves
Filtreler Filters
Elek filtreler Screen filters
Disk filtreler Disc filters
Granül (kum – çakıl) filtreler Sand filters
Hidrosiklon filtreler (Santrifüj kum ayırıcılar) Cyclonic filters (sand seperators)
Otomatik filtreler Automatic filters
Regülatörler Regulators
05.4.04 Sisleme ve dumanlama ekipmanları Misting and fogging eguipment
05.4.05 Sulama suyu ile birlikte sıvı kimyasal gübreyi de uygulama ekipmanları Epuipment for fertilizer incorporation
05.9 Toprak ıslah maddeleri, gübre ve su uygulamada kullanılan diğer ekipmanlar Other equipment for applying fertilizers, soil conditioners and water
SINIF 06
BİTKİ KORUMA VE BAKIM EKİPMANLARI

CLASS 06
EQUIPMENT FOR PLANT CARE AND PROTECTION06.1 Şekillendirme (seyreltme), aşılama ve kesme (budama) ekipmanları Equipment for trimming, grafting and pruning
06.1.01 Şekillendirme (seyreltme) ekipmanları Trimming equipment
06.1.02 Aşılama ekipmanları Grafting equipment
06.1.03 Kesme (budama) ekipmanları Pruning equipment
06.1.03.1 Bahçe makasları Secateurs
06.1.03.1.1 Mekanik Mechanical
06.1.03.1.2 Pnömatik Pneumatic
06.1.03.1.3 Hidrolik Hydraulic
06.1.03.2 Çit kesiciler Hedge-cutters
06.1.03.2.1 Kesici çubuklar Cutter bar
06.1.03.2.2 Diskli kesiciler Disc cutter
06.1.03.2.3 Silindirik Tamburlu kesiciler Drums
06.1.03.2.4 Dövücülü kesiciler Flail
06.1.03.3 Budayıcılı asma filizi eğici ekipmanlar Pre pruners and vine shoot tipping machines
06.1.03.4 Ürün ve budama kalıntıları için kısa saplı kesiciler Choppers for crop and pruning residues
06.1.03.4.1 Dövücüler Flail
06.1.03.4.2 Bıçaklılar Knives
06.1.03.5 Püskül ayırıcı ekipmanlar Detasseling machines
06.1.03.6 Taneli ve yumrulu bitkilerin elektrik kontrollü seyreltme ekipmanları Electrical control for bolters in beet
06.1.03.7 Ürün kalıntılarını yakıcı ekipmanlar Burners for crop residues
06.2 Bitkileri atmosferik hasarlara karşı korumak için kullanılan ekipmanalar Equipment for protecting plants against atmospheric damage
06.2.01 Doluya karşı koruyan ekipmanlar Hail protection equipment
06.2.01.1 Dolu tabancaları Guns
06.2.02 Don kontrol ekipmanları Frost control equipment
06.2.02.1 Yağmurlama başlıkları Sprinklers
06.2.02.2 Fanlar (vantilatörler) Fans
06.2.02.2.1 Isıtıcılar Heaters
06.2.02.2.2 Duman yapan ekipmanlar Smoke screen equipment
06.2.03 Yangın kontrol ekipmanları Fire control equipment
06.2.03.1 Hareketini kendi tekerleğinden alan ekipmanlar Operated from the ground
06.2.03.1.1 Sıvılı söndürücüler Liquid extinguishers
06.2.03.1.2 Köpüklü söndürücüler Foam extinguishers
06.2.03.2 Havadan söndürme yapanlar Airborne
06.2.03.2.1 Yangın söndürücülü uçaklar Aircraft with extinguishers
06.2.03.2.2 Su tankına sahip uçaklar Aircraft with water tank
06.2.03.2.3 Su tanklı deniz uçakları Hydroplanes with water tank
06.3 Yabancı ot zararlı ve hastalıklara karşı kullanılan ilaçlama ekipmanları Equipment for pest, weed and disease control
06.3.01 Toprak sterilizasyonunda kullanılan ekipmanlar Equipment for soil sterilization
06.3.01.1 Sıvılı olanlar Liquid
06.3.01.1.1 Toprak yüzeyinde işlem yapanlar Surface
06.3.01.1.2 Yüzey altında işlem yapanlar Sub-surface
06.3.01.2 Buharlı olanlar Steam
06.3.01.2.1 Jeneratör ya da bataryalı olanlar Generators and grids
06.3.01.3 Gazlı olanlar Gas
06.3.01.3.1 Fumigatörler Fumigators
06.3.01.4 Alev silahları Flame-gun
06.3.01.5 Elektrikli olanlar Electric
06.3.01.5.1 Rezistanslı olanlar Resistance grid
06.3.01.6 Mikro dalgalı olanlar Microwaves
06.3.02 Tohum ilaçlama ekipmanları Equipment for chemical seed treatment
06.3.02.1 Toz ilaçlama ekipmanları Powder
06.3.02.1.1 Silindirik (tamburlu) olanlar Drum
06.3.02.1.2 Helisel olanlar Helical
06.3.02.1.3 Pnömatik (havalı) olanlar Pneumatic
06.3.02.2 Sıvı ilaçlama ekipmanları Liquid
06.3.02.3 Karışım (toz-sıvı) ilaçlama ekipmanları Mixed (liquid/powder)
06.3.02.4 Gaz ilaçlama (fumigasyon) ekipmanları Gas
06.3.03 Bitki koruma ekipmanları Equipment for crop protection
06.3.03.1 Pülverizatörler Sprayers
06.3.03.1.1 Hidrolik pülverizatörler Hydraulic
06.3.03.1.1.1 Yardımcı hava akımsız hidrolik pülverizatörler Non-air assisted
06.3.03.1.1.2 Yardımcı hava akımlı hidrolik pülverizatörler Air-assisted
Tarımsal ilaçlamada kullanılan hava araçları Aviational equipments for agricultural spraying
Basınçlı hidrolik pülverizatörler Pressurized hydrolic sprayers
Düşük basınçlı hidrolik pülverizatörler Low-pressure hydrolic sprayers
Orta basınçlı hidrolik pülverizatörler Medium-pressure hydrolic sprayers
Yüksek basınçlı hidrolik pülverizatörler High-pressure hydrolic sprayers
06.3.03.1.2. Santrifüj pülverizatörler Centrifugal
06.3.03.1.2.1 Yardımcı hava akımsız santrifüj pülverizatörler Non-air assisted
06.3.03.1.2.2 Yardımcı hava akımlı sanrifüj pülverizatörler Air assisted
06.3.03.1.3 Pnömatik (Hava akımlı) pülverizatörler Pneumatic
Sisleyiciler Foggers
06.3.03.1.4 Termik (Isıl) sisleme Thermic
Soğuk sisleme Cold fogging
06.3.03.1.5 Elektrostatik pülverizatörler Electrostatic
06.3.03.2 İlaç tabakası oluşturan ekipmanlar Wick-wiper applicators
06.3.03.3 Tozlayıcılar Dusters
06.3.03.4 Granül ilaç uygulayıcıları Granule applicators
06.3.03.5 Ağaç kabuğu soyucular Bark scrapers
06.3.03.5.1 Kazıyıcılılar Scrapers
06.3.03.5.2 Zincirliler Chains
06.3.04 Kuşları ve diğer hayvanları korkutucu düzenekler Scarers for birds and other animals
06.3.04.1 Görsel olanlar Visual
06.3.04.2 Akustik (sesli) olanlar Acoustic
06.3.04.2.1 Patlayıcılar Detonators
06.3.04.2.2 Ultrasonik olanlar. Ultrasonic
06.3.04.3 Kuş ve diğer hayvanları çağıran simülatörler Bird and other animal call simulator
06.3.05 Ağlar Nets
06.3.05.1 Açılabilir ağlar Net unrollers
06.3.06 Haşaratı uzaklaştırıcı ilaç dağıtıcılar Repellant distributors
06.3.07 Böcek tuzakları Insect trap
06.3.07.1 Kimyasal böcek tuzakları Chemical
06.3.07.2 Elektriksel böcek tuzakları Electrical
06.3.07.3 Optik böcek tuzakları Optical
Yağmurlama sulama ile kimyasal ilaç uygulama ekipmanları Equipment for applying chemicals by sprinklers
Sabit yağmurlama sistemli kimyasal ilaç uygulama ekipmanları Stationery irrigation equipments for applying chemicals
Hareketli yağmurlama sistemli kimyasal ilaç uygulama ekipmanları Mobile irrigation equipments for applying chemicals
06.4 Bitkilere yapı desteği sağlayan ekipmanlar Equipment for erecting plant support structure
06.5 Malç tabakası oluşturma ekipmanları Equipment for film mulching
06.5.01 Samandan malç tabakası oluşturanlar Straw mulchers
06.5.02 Film kaplayıcılar Film applicators
06.9 Diğer bitki koruma ve bakım ekipmanları Other equipment for plant care and protection

SINIF 07
HASAT EKİPMANLARI

CLASS 07
EQUIPMENT FOR HARVESTING
07.1. Yem bitkilerinin hasadında kullanılan ekipmanlar Equipment for harvesting forage crops and cutting lawns
07.1.01 Çayır biçme makinaları Mowers
07.1.01.1 Parmaklı çayır biçme makinaları Reciprocating cutter bar
07.1.01.2 Çift bıçaklı çayır biçme makinaları Double bladed
07.1.01.3 Tabaklı çayır biçme makinaları Dishes
07.1.01.4 Tamburlu çayır biçme makinaları Drums
07.1.01.5 Diskli çayır biçme makinaları Discs
07.1.01.6 Tabaklı ve diskli çayır biçme makinaları Dish/disc composite
07.1.01.7 Çarpmalı tip çayır biçme makinaları Flail
07.1.02 Biçme – ezme makinaları Equipment for simultaneous mowing and conditioning
07.1.02.1 Namlu yapıcı biçme – ezme makinaları Mower tedders
Helezonlu namlu yapıcı biçme – ezme makinaları Auger type mower tedders
Bantlı namlu yapıcı biçme – ezme makinaları Band type mower tedders
07.1.02.2 Silindirik (üstü vanalı) biçme – ezme makinaları Mower with roller conditioners
07.1.02.2.1 Dişli silindirli (kırıcılı) biçme – ezme makinaları Mower crimpers
07.1.02.2.2 Düz silindirli (ezici) biçme – ezme makinaları Mower crushers
07.1.02.2.3 Parmaklı – fırçalı biçme – ezme makinaları Mower with tine/brush conditioners
07.1.03 Ezme yapan ekipmanlar Conditioning equipment
07.1.03.1 Silindirik kırıcılar Roller crimpers
07.1.03.2 Parmaklı-fırçalı eziciler Tine/brush conditioners
07.1.04 Karıştırıcı ve namlu yapıcı ekipmanlar Tedding/swathing equipment
07.1.04.1 Alt-üst edici (karıştırıcı) ekipmanlar Tedders
07.1.04.1.1 Yıldız çarklı karıştırıcılar Finger wheel tedders
07.1.04.1.2 Döner tamburlu (taraklı) karıştırıcılar Rotary drum tedders
07.1.04.1.3 Eğimli döner başlı karıştırıcılar Inclined rotary head tedders
07.1.04.1.4 Zincirli/bantlı yan etkili karıştırıcılar Side acting chain or belt tedders
07.1.04.2 Tırmıklar ve ot toplama ekipmanları Rakes and sweeps
Taraklı tırmık Hay rake
Yıldız çarklı tırmık Finger-wheel rake
Yan tırmık Side rake
Asma zincir bantlı yan tırmık Mounted chain type side rake
Motorlu biçiciler için zincir bantlı yan tırmık Chain type side rake for motor mowers
Kendi yürür elle kumandalı yan tırmık Self-propelled manual controlled side rake
Kendi yürür oturaklı ve dümenlemeli yan tırmık Self-propelled, seated and steered side rakes
Çok amaçlı döner tırmık Multi-purpose rotary rake
Arkaya asma ot toplayıcı Rear mounted buckrake
Arkaya asma kıskaçlı ot toplayıcı Rear mounted hay sweep with greapple arms
Ot toplama çatalı Hay sweep fork
07.1.04.3 Namlu yapıcılar Swathers
Yana namlu yapan asma tip namlu yapıcılar Mounted side swathers
Kendi yürür namlu yapıcılar Self-propelled swathers
07.1.04.4 Tırmıklı namlu yapıcılar Rake swathers
Taraklı kombine namlu tırmığı Combine side rake and tedder
Döner namlu tırmığı Rotary windrower
07.1.05 Silaj makinaları Forage harvesters
07.1.05.1 Çarpmalı tip silaj makinaları Flail-type forage harvesters
07.1.05.2 Çift etkili (değişken boyutlu) silaj makinaları Double-chop forage harvesters
07.1.05.3 Ayarlı (eşit boyutlu) silaj makinaları Metered chop forage harvesters
07.1.06 Balya makinaları Pick-up balers
07.1.06.1 Düşük basınçlı balya makinaları Low density balers
07.1.06.2 Orta ve yüksek basınçlı balya makinaları Medium and high density (conventional sizes) balers
07.1.06.3 Büyük dikdörtgen boyutlu balya makinaları Large rectangular balers
07.1.06.4 Büyük yuvarlak (silindirik) balya makinaları Large cylindrical balers
07.1.06.5 Yüksek basınçlı ot peletleme makinaları High density waferers
07.1.07 Yükleme ekipmanları Loading equipment
07.1.07.1 Balya taşıma ekipmanları Bale handling equipment
07.1.07.1.1 Balya toplayıcılar Bale Accumulators
Balya çatalı Bale lifting fork
Otomatik balya toplayıcı Automatic bale picker
Balya toplama arabası Bale collecting trailer
07.1.07.1.2 Yükleyiciler Loaders
Kızaklı balya makinasından doğrudan yükleme Direct loading from bale chute
Pnömatik balya yükleyici Pneumatic bale loader
Traktöre bağlı ön ve arka balya çatalı Tractor mounted front+rear bale fork
Pikaplı balya yükleyici Pick-up bale loaders
07.1.07.1.3 Birleştirilmiş sistemler Integrated systems
Balya toplama ve yığın yapma arabaları Bale collecting and stacking trailers
07.1.07.2 Kendisinden yüklemeli üniteler Self-loading units
Pikaplı kaba yem arabası Pick-up trailer
Ön pikaplı Front pick-up
İkiz dingilli Twin axle pick-up
Düşük tabanlı Low height pick-up
Dozaj üniteli Dosaging
07.1.07.3 Kendi yürür yükleyiciler Self propelled loader units
Geniş hacimli kendi yürür yükleyiciler High volume self-propelled loaders
Kendi yürür biçici yükleyiciler Self-propelled cutter-loaders
Kendi yürür arkadan yükleyiciler Self-propelled back-loaders
07.1.07.4 Traktöre asılır yükleyiciler Tractor mounted loaders
07.1.08 Çim biçme makinaları Powered lawn equipment
07.1.08.1 Döner çim biçme makinaları Rotary lawn mower
07.1.08.1.1 Tek bıçaklı One blade
07.1.08.1.2 Çok bıçaklı Multi blades
07.1.08.2 Silindirik çim biçme makinaları Cylindrical (reel) mower
07.1.08.3 Çarpmalı tip çim biçme makinaları Flail-type lawn mowers
07.1.08.4 Kordonlu çim biçme makinaları Trimmer
07.1.08.5 Kordonlu - keskin kenarlı çim biçme makinaları Trimmer/edges
07.1.08.6 Anız bıçaklı (Çift bıçaklı) çim biçme makinaları Mulching lawn mower
07.1.08.7 Parmaklı (Alternatif hareketli) çim biçme makinaları Reciprocating cutter bar
07.1.08.8 Çim yoplayıcılar Grasp collector
07.2 Taneli ve tohumlu bitkilerin hasadında kullanılan ekipmanlar Equipment for harvesting grain and seed crops
07.2.01 Biçerbağlar makinaları Binders
07.2.01.1 Kesicili biçerbağlar makinaları Cutter binders
Üç bantlı biçerbağlar makinaları -
Bir bantlı biçerbağlar makinaları -
Bir bantlı yedirici silindirli biçerbağlar -
07.2.02 Tane ya da başak yolucular Grain and ear strippers
Kayışlı yolucular Belt-type strippers
Zincirli yolucular Chain-type strippers
Dişli yolucular Sprocket-type
07.2.03 Biçerdöverler Combined harvesters
07.2.03.1 Klasik biçerdöverler (Teğetsel akışlı) Conventional
Kullanıldıkları arazi eğimine göre Combine Harvesters by Land slope
Ova tipi Plain type
Bayır tipi Hillside type
Materyalin akımına göre Combine harvesters by material flow
L tipi L type
T tipi T type
I tipi I type
Batör sayısına göre Combine harvesters by number of drums
Tek batörlü Single drum
Çok Batörlü Multiple drum
07.2.03.2 Döner (eksenel akışlı) biçerdöverler Rotary (axial flow) combine harvesters
Tam eksenel akışlı Full-axial flow
Hareket doğrultusuna paralel tek rotorlu Single-rotor parallel to direction of movement
Hareket doğrultusuna paralel çift rotorlu Double-rotors parallel to direction of movement
Hareket doğrultusuna dik rotorlu Rotor perpendicular to direction of movement
Kısmi eksenel akışlı Partial axial flow
07.2.04 Hasat ekipmanları Equipment for harvesting
07.2.04.1 Kabuk yolucusuz toplayıcılar Picker (without husk stripper)
07.2.04.2 Kabuk yoluculu toplayıcılar Picker husk stripper
07.2.04.3 Toplayıcılı – harman ediciler Picker treshers
07.2.04.4 Biçerdöver tablaları Combine harvester picker head
Hububat tablası Head for cereals
Mısır tablası Head for corn
Ayçiçeği tablası Head for sunflower
Orak makinaları Reapers
Kanatlı Orak makinası Sail reaper
Dolaplı orak makinası Offset windrower
Parmaklı orak makinası Cutterbar reaper
07.3 Yumru, rizom ve soğansı bitkilerin hasadında kullanılan ekipmanlar Equipment for harvesting root crops, rhizomes, bulbs and corms
07.3.01 Patates hasat ekipmanları Equipment for harvesting potatoes
07.3.01.1 Sökücü pulluklar Lifting ploughs
07.3.01.2 Sökücü – fırlatıcılar Diggers, spinners
Sökücü namlu yapıcılar Advance potato diggers
Asma fırlatıcı sökücüler Tractor mounted potato spinner
Çarklı sökücü Reel digger
Dingiller arasına takılan sarsıntılı sökücüler Mid-mounted shaker diggers
Asma iki kazıcılı sarsıntılı sökücüler Mounted-type twin-shares shaker-diggers
Salınım elekli sökücüler Shaker type diggers
Enine salınımlı elekli şökücüler Transverse type diggers
Çift elekli enine salınımlı sökücüler Double sieve transverse shaker digger
07.3.01 Kombine patates hasat makinaları Complete potato harvesters
Depolu kombine patates hasat makinaları Bulk hopper potato harvesters
Ayırma masalı With picking table
Devirme depolu With tipping hopper
Taban elevatörlü With unloading bunker, floor conveyor
07.3.01.3.1 Elevatörlü kazıcılar Elevator diggers
Çuvallama platformlu zincir elevatörlü sökücüler Elevator digger with bagger platform
Sandıklı sökücüler Box filling potato harvester
Ayırma bantlı zincir elevatörlü sökücüler Elevator potato digger with picking belt
Eleme silindirli ayırıcılı sökücüler Rotary drum bagging potato harvesters
Eleme zincirli yükleyicili sökücüler Loading potato elevator digger harvesters
İki sıralı yükleyicili sökücüler Two-row loading potato harvesters
07.3.01.2 Elektronik kombine hasat makinaları Electronic combined harvesters
07.3.02. Şeker pancarı hasat eipmanları Equipment for harvesting beet
07.3.02.1 Baş kesme makinaları Beet toppers
Yaprakları toplama durumuna göre Toppers by beet windrowing
Enine namlu yapan baş kesme makinaları Windrowing beet topper
Boyuna namlu yapan baş kesme makinaları Swathing beet topper
Depolu baş kesme makinaları Beet toppers with hoppers
Yüklemeli baş kesme makinaları Loading beet topper harvesters
07.3.02.2 Pancar sökme makinaları Beet lifters
Namlu yapma durumuna göre Lifters by windrowing
Enine namlu yapan sökme makinaları Lateral windrowing lifters
Boyuna namlu yapan sökme makinaları Longitudinal windrowing lifters
Sökücü ayak tipine göre Lifters by lifting share
Sabit sökücü ayaklar Rigid shares
Titreşimli sökücü ayaklar Vibrating shares
Döner sökücü ayaklar Rotating lifting spinner
07.3.02.3 Kombine pancar hasat makinaları Complete beet harvesters
Depolu kombine pancar hasat makinası Complete beet harvester with hopper
Yüklemeli kombine pancar hasat makinası Complete beet harvester with loading unit
07.3.02.4 Yüklemeli sökme makinaları Lifter loaders
Depoya yüklemeli sökme makinaları Lifter topper loaders
Tarım arabasına yüklemeli sökme makinaları Lifters with trailer-loading units
07.3.03 Köklü sebzelerin (havuç, turp, şalgam, kereviz) hasadında kullanılan ekipmanlar Equipment for harvesting root vegetables
Yarı mekanize hasatta kullanılan makinalar Semi-mechanized harvesting machines
Tam mekanize hasatta kullanılan makinalar Fully-mechanized harvesting machines
Sökücü hasat makinaları Lifters
Yolucu hasat makinaları Strippers
07.3.04 Köklü yem bitkilerinin (hayvan pancarı, vb.) hasadında kullanılan ekipmanlar Equipment for harvesting fodder roots
Zincir elevatörlü depolu sökücüler Chain-belt lifters with hopper
Kombine hasat makinaları Complete harvesters
07.3.05 Soğansı bitkilerin (soğan, sarımsak vb.) hasadında kullanılan ekipmanlar Equipment for harvesting bulbs and corms
Söküp tarlaya bırakan hasat makinaları Lifting-only machines
Söküp namlu yapan hasat makinaları Lifting and windrowing machines
Söküp depolayan hasat makinaları Lifting and storing machines
07.4 Tekstil bitkilerinin hasadında kullanılan makinalar Equipment for harvesting textile plants
07.4.01 Pamuk hasat makinaları Cotton harvesters
07.4.01.1 Koparıcı pamuk hasat makinaları Strippers
07.4.01.1.1 Hücreli pamuk hasat makinaları Cell-type
07.4.01.1.2 Parmaklı pamuk hasat makinaları Tine-type
07.4.01.1.3 Tüm pamuğu hasat eden makinalar Whole crop cotton harvesters
07.4.01.2 Toplayıcılı pamuk hasat makinaları Pickers
Tamburlu pamuk hasat makinaları Drum type pickers
07.4.01.2.1 Yüksek tamburlu High drum
07.4.01.2.2 Düşük tamburlu Low drum
07.4.02. Keten hasat makinaları Flax harvesters
07.4.02.1 Keten yolucular Flax strippers
Keten yolucu ve tarlaya yayıcı makinalar Flax stripper-spreaders
Keten yolucu ve demet yapıcı makinalar Flax stripper-bundlers
Keten yolucu ve taraklayıcı makinalar Flax stripper-combers
07.4.02.2 Keteni bükerek hasat edici makinalar Flax turners
Keteni bükerek hasat edip tarlaya yayıcı makinalar Flax turners-spreaders
07.4.02.3 Yuvarlak keten balya makinaları Roll baler for flax
Dikdörtgen keten balya makinaları Cubic Balers for flax
Keten namlu yapıcılar Flax windrowers
Keten taraklayıcılar Flax combers
07.4.03 Kendir hasat makinaları Hemp harvesters
07.4.04 Kenaf (Dah) hasat makinaları Kenaf harvesters
07.4.05 Hint Keneviri (kendiri) hasat makinaları Jute harvesters
07.4.06 Sisal hasat makinaları Sisal harvesters
07.5 Meyve hasat ekipmanları Equipment for harvesting fruit
07.5.01 Ağaç meyveleri hasat makinaları Tree shakers
Dal silkeleyiciler Tree branch shakers
El silkeleyicileri Hand shakers
Eksantrik silkeleyiciler Eccentric shakers
Kablolu silkeleyiciler Cable-type shakers
Atalet kütleli silkeleyiciler Shakers with inertial mass
Alternatif hareketli atalet kütleli silkeleyiciler Alternating shakers with inertial mass
Döner hareketli atalet kütleli silkeleyiciler Rotary shakers with inertial mass
Darbeli silkeleyiciler Stroke shakers
Kombine hasat makinaları Complete harvesters
07.5.02 Tutma platformları Fallen fruit collectors
Şemsiye tipi çekilir tutma platformları Umbrella-type fruit collectors
Yavaşlama bantlı tutma platformları Speeding down fruit collectors
Hava yastıklı kollu tutma platformları Air-bag type fruit collectors
Çadırlı tutma platformları Tent-type fruit collectors
07.5.03 Toplama platformları Picking platforms
Hidrolik kaldırıcı platformlar Hydraulic lifting platforms
Toplama arabaları Pick-up trailers
07.5.04 Yerdeki meyveyi toplayan makinalar Ground fruit picker
Pnömatik olarak meyveyi yerden toplayan makinalar Pneumatic fruit picking-up machines
Mekanik toplama sistemli makinalar Mechanical Picking-up machines
07.5.05 Çalı tipi üzümsü meyvelerin hasadında kullanılan makinalar Harvesters for dessert fruits
07.5.05.1 Siyah kuşüzümü, bektaşi üzümü gibi meyvelerin hasadında kullanılan makinalar Blackcurrant, gooseberry etc., harvesters
07.5.05.2 Ağaç çileği, böğürtlen gibi meyvelerin hasadında kullanılan makinalar Raspberry, blackberry, etc., harvesters
07.5.05.3 Çilek hasat makinaları Strawberry harvesters
07.5.05.3.1 Biçerek hasat yapan makinalar Mower-harvesters
Pnömatik tarayıcı bantlı hasat makinaları Pneumatic sweeping harvesters
Pnömatik titreşimli selektif hasat makinaları Pneumatic vibrating harvesters
07.5.05.4 Elma, armut, şeftali, kayısı hasat makinaları Apple, pear, peach harvesters
07.5.06. Üzüm hasat makinaları Grape harvesters
07.5.06.1 Toplama platformları Picking platforms
Dolaylı veya bekleterek taşıma yapan platformlar Indirect transporting platforms
Direkt taşıma yapan platformlar Direct transporting platforms
Hasat makinaları yardımıyla taşıma yapan platformlar Platforms for transporting by harvester
Dik yamaçlar için toplama platformları Picking platforms for steep slopes
07.5.06.2 Üzüm sapını kopararak hasat eden makinalar Grape-stem detachers
Mekanik üzüm hasat makinaları Vine cutters
Keserek hasat yapan makinalar Cutters
Parçalayarak veya sıyırarak hasat eden makinalar Breaking or stripping harvesters
Silkeleyerek hasat edilen makinalar Shaking harvesters
Pnömatik üzüm hasat makinaları Pneumatic vine (grape) harvesters
Elektrikli üzüm hasat makinaları Electrical vine harvesters
07.6 Yerüstü sebzelerinin hasadında kullanılan makinalar Equipment for harvesting above-ground vegetables
07.6.01 Baklagil hasat ekipmanları Equipment for harvesting vegetable legumes
07.6.01.1 Kuru baklagil (baklagil tohumu) hasat makinaları Dry pods
07.6.01.1.1 Biçerek hasat yapan makinalar Mowers
07.6.01.1.2 Namlulu hasat makinaları Swathers
07.6.01.1.3 Fasulye yolucu hasat makinaları Bean lifters
07.6.01.1.4 Pikaplı kombine hasat makinaları Combine harvesters with pick-up
07.6.01.2 Taze baklagil hasat makinaları Fresh pods
07.6.01.2.1 Yeşil fasulye hasat makinaları Green bean harvesters
07.6.01.2.2 Biçerek hasat yapan makinalar Mowers
07.6.01.2.3 Namlulu hasat makinaları Swathers
07.6.01.2.4 Bezelye harman makinaları Pea treshers
07.6.01.2.5 Bezelye hasat makinaları Pea viners
07.6.02 Katmanlı ve diğer yapraklı sebzelerin hasadında kullanılan makinalar Equipment for harvesting brassica and other leaf vegetables
07.6.02.1 Lahana hasat makinaları Cabbages
07.6.02.2 Fide hasat makinaları Sprouts
07.6.02.3 Marul hasat makinası Lettuces
07.6.02.4 Ispanak hasat makinası Spinach
07.6.03 Meyveli sebzelerin hasadında kullanılan makinalar. Equipment for harvesting fruit vegetables
07.6.03.1 Domates hasat makinaları Tomatoes
Sınıflandırma sistemi olmayan birleşik elemanlı sarsaklı domates hasat makinaları Non-grading tomato harvesters with separators and combined elements
Optik ayırma ve sınıflandırma yapan domates hasat makinaları Optical seperating and grading tomato harvesters
El ile sınıflandırma sistemine sahip birleşik elemanlı domates hasat makinaları Manual grading tomato harvesters with combined elements
El ile sınıflandırma sistemine sahip elemanlı sarsaklı domates hasat makinaları Manual grading tomato harvesters with separators and combined elements
07.6.03.2 Kavun hasat makinaları Melons, etc.
07.7 Çiçek hasadında kullanılan makinalar Equipment for harvesting flowers
07.7.01 Lavanta çiçeği hasat makinaları Equipment for harvesting lavender
07.7.02 Parfüm çiçekleri hasat makinaları Equipment for harvesting perfume flowers
07.7.03 Dekorasyon çiçekleri hasat makinaları Equipment for harvesting decorative flowers
07.7.04 Tıbbi bitkiler hasat makinaları Equipment for harvesting medicinal plants
07.8 Kereste eldesi için kullanılan ekipmanlar Equipment for harvesting timber
07.8.01 Ağaç kesme makinaları Felling equipment
07.8.01.1 Zincirli testereler Power chain saw
07.8.01.2 Motorlu kesiciler Motorized fellers
07.8.02 Dal ayırma ekipmanları De-branching equipment
07.8.02.1 Zincir dişli testereter Power chain saw
07.8.03 Kabuk soyma makinaları De-barking equipment
07.8.04 Çapraz kesme makinaları Cross-cutting equipment
07.8.05 Temizleme ve çekme makinaları Clearing and hauling equipment
07.8.05.1 Kablolu ekipmanlar Cable equipment
07.8.05.2 Vinçler Winches
07.8.05.3 Tekerlekli çekme ekipmanları Wheeled tugs
07.8.05.4 Kaydırıcılar Skidders
07.8.05.5 İleri sevk ediciler Forwarders
07.8.05.6 Helikopterler Helicopters
07.8.05.7 Orman traktörleri Forestry tractors
07.8.06 Kombine ormen çalışmaları için kullanılan ekipmanlar Equipment for combined forestry operations
07.9. Tütün, çay, şeker kamışı ve diğer bitkilerin hasadında kullanılan ekipmanlar Equipment for harvesting for tobacco, tea, sugar cane and other crops
07.9.01 Tütün hasat makinaları Tobacco harvesters
07.9.01.1 Kesicili tip Cutting type
07.9.01.2 Kesici ve dikiş sistemli tip Cut and pierce type
07.9.02 Çay hasat makinaları Tea harvesters
07.9.03 Şeker kamışı hasat makinaları Sugar cane harvesters
07.9.04 Şerbetçi otu hasat makinaları Hop harvestersSINIF 08
HASAT SONRASI İŞLEME EKİPMANLARI

CLASS 08
POST-HARVESTING EGUIPMENT08.1. Hasat işlemini tamamlayıcı ekipmanlar Equipment for completing the harvesting process
08.1.01 Harman makinaları Treshing equipment
08.1.01.1 Batörlü Concave and drum-based mahines
Pervazlı batörlü Rasp bar drum
Parmaklı batörlü Peg drum (or toothed)
Sap döver harman makinaları Chop threshers
Çalışma ilkesine göre sap döver harman makinaları Chop threshers by threshing principle
Savurmalı tip Winnowing type
Emişli tip Suction type
Bantlı tip Band type
Besleme düzenine göre sapdöver harman makinaları Chop threshers by feeding principle
Elle beslemeli Hand feed
Elevatörlü beslemeli Elevator feed
08.1.01.2 Kabuk kırıcılar Clover hullers
08.1.01.3 Kavuz soyucular Decorticators
08.2 Hasat edilmiş ürünü temizlemek için kullanılan ekipmanlar Equipment for cleaning harvested produce

08.2.01 Taneli ürün temizleme makinaları Grain and seed cleaners
08.2.01.1 Savurucular Windrowers
08.2.02 Patates ve pancar temizleyicileri Potato and beet cleaners
08.2.02.1 Toprak uzaklaştırma ekipmanları Soil removal equipment
08.2.02.1.1 Temizleyip yükleyenler Cleaner loaders
08.2.02.1.2 Fırçalayıcılar Scrubbers
08.2.02.1.3 Yıkayıcılar Washers
08.2.03 Yumru bitkileri temizleyici makinalar Root vegetable cleaners and trimmers
08.2.04 Diğer sebzeleri temizleyici makinalar Other vegetable cleaners and trimmers
08.2.05 Soğansı bitkileri temizleyici makinalar Bulb cleaners and trimmers
08.2.06 Meyve temizleyiciler Fruit cleaners

08.3 Hasat edilmiş ürünü sınıflandırmak için kullanılan ekipmanlar Equipment for grading harvested produce
08.3.01 Taneli ürün sınıflandırma makinaları Grain and seed graders
08.3.01.1 Yoğunluk özelliğine göre By density
08.3.01.2 Boyut özelliğine göre By size
08.3.01.3 Şekil özelliğine göre By shape
08.3.01.4 Renk özelliğine göre By color
Yüzey özelliğine göre By surface property
Optik yöntemlerle By optical methods
Mekanik direnç özelliğine göre By mechanical strength
Elektriksel özelliğine göre By electrical property
08.3.02 Patates sınıflandırma makinaları Potato graders
08.3.02.1 Boyut özelliğine göre By size
08.3.02.1.1 Sarsıntılı tabla Reciprocating screen
08.3.02.1.2 Makara Spool
08.3.02.1.3 Sürekli çalışma hattı Continuous link
08.3.02.1.4 Belli aralıklara sahip kayışlar Diverging belt
08.3.02.2 Ağırlık özelliğine göre By weight
08.3.02.3 Optik yöntemlerle By visual means
08.3.03 Kökünden yararlanılan sebzeleri sınıflandıran makinalar Root vegetable graders
08.3.03.1 Boyut özelliğine göre By Size
08.3.03.2 Ağırlık özelliğine göre By weight
08.3.03.3 Optik yöntemlerle By visual inspection
08.3.04 Diğer sebzeler için kullanılan sınıflandırma makinaları Other vegetable graders
08.3.05 Soğansı bitkileri sınıflandırmak için kullanılan makinalar Bulb graders
08.3.06 Meyve sınıflandırma makinaları Fruit graders
08.3.06.1 Boyut özelliğine göre By size
08.3.06.1.1 Aralıkları ayarlanabilen silindirler Diverging rollers
08.3.06.1.2 Aralıkları ayarlanabilen kayışlar Diverging belts
08.3.06.1.3 Diyafram Diaphragm
08.3.06.2 Ağırlık özelliğine göre By weight
08.3.06.3 Görünüş özelliğine göre By appearance
Renk özelliğine göre By color
08.4 Hasat edilmiş ürünü kurutmak ve koşullandırmak için kullanılan ekipmanlar Equipment for drying and conditioning harvested produce
08.4.01 Kurutucular Driers
08.4.01.1 Ürünün etrafını tamamen çevreleyen kurutucular Near ambient driers
08.4.01.1.1 Fanlar Fans
08.4.01.1.2 Borular ve kanallar Pipes and ducting
08.4.01.2 Hava ısıtmalı kurutucular Heated air driers
08.4.01.2.1 Sürekli çalışan tipler Continuous
08.4.01.2.2 Kesintili çalışan tipler Batch
08.4.01.3 Mikrodalgalı kurutucular Microwave driers
08.4.02 Dehidratörler (sıvı uzaklaştırıcılar) Dehydrators
08.4.03 Gaz kimyasal uygulayıcılar Gaseous chemical applicators
08.4.04 Gaz kimyasal olmayan uygulayıcılar Non-gaseous chemical applicators
08.4.05 Soğutma ekipmanları Cooling equipment
08.4.06 Buzdolapları ve dondurucu ekipmanlar Refrigeration and chilling equipment
08.4.07 Aydınlık kontrol ekipmanları Lighting control equipment
08.4.08 Radyasyon uygulama ekipmanları Radiation treatment equipment
08.5 Odun biçme ve parçalamak için kullanılan ekipmanlar Equipment for splitting firewood and sawing
08.5.01 Biçme makinaları Sawing equipment
08.5.02 Ağaç kabuklarını soyan ekipmanlar De-barking equipment
08.5.03 Döşemelik tahta hazırlama ekipmanları Planking equipment
08.5.04 Yarma ekipmanları Splitting equipment
08.5.04.1 Pervaneli tip Screw type
08.5.04.2 Çivili tip Wedge splitter
08.9 Hasat sonrası işlemler için kullanılan diğer ekipmanlar Other post-harvesting equipmentSINIF 09
TAŞIMA İLETİM VE DEPOLAMA EKİPMANLARI

CLASS 09
EQUIPMENT FOR HANDLING, TRANSPORT AND STORAGE
09.1 Tarladan ürünün uzaklaştırılmasında kullanılan ekipmanlar Equipment for handling materials in the field
09.1.01 Traktöre asma bağlantılı yükleyiciler Tractor-mounted loaders
09.1.01.1 Ön yükleyici Front loader
09.1.01.2 Arka yükleyici Rear loader
09.1.01.3 Fırlatıcı Tırnaklar Buckrake
09.1.01.4 Taşıma kasaları Transport boxes
09.1.01.5 Traktöre asma bağlantılı kaldırma çatalı Tractor-mounted fork-lift
09.1.02 Traktöre asma bağlantılı kaldırıcılar Tractor-mounted grabs
09.1.03 Kendi yürür yükleyiciler Self-propelled loaders
09.1.03.1 Kepçeli / Kovalı Scoop/bucket
09.1.03.2 Kaldırma çatallı yük arabaları Fork-lift trucks
09.1.03.2.1 Endüstriyel Industrial
09.1.03.2.2 Arazide kullanılan kaldırma çatalı Rough terrain fork-lifts
09.1.04 Balya kaldırma makinaları Bale handling equipment
09.1.04.1 Toplayıcılar Accumulators
09.1.04.2 Yükleyiciler Loaders
09.1.04.3 Entegre edilmiş sistemler Integrated systems
09.2 Taşıma ekipmanları Equipment for transport
09.2.01 Çiftlik hayvanlarını taşıyan araçlar Trucks
09.2.01.1 Çiftlik taşıyıcıları Livestock transporters
09.2.01.2 At arabaları Horseboxes
09.2.02 Tramvaylar Trolleys
09.2.03 Tarım arabası Trailers
09.2.03.1 Çiftlik hayvanlarını taşıyan tarım arabası Livestock trailers
09.2.03.2 At arabaları Horseboxes
09.2.04 Kendi yükler üniteler Self-loading units
09.2.04.1 Kendi kendine yükleme yapan treylerler Self-loading trailers
09.2.04.2 Kendi yürür yükleme üniteleri Self-propelled loader units
09.2.05 Kendi kendine boşaltma yapan üniteler Self-unloading units
09.2.06 Kendi kendine yükleme ve boşaltma yapan üniteler Self-loading and unloading units
09.2.06.1 Çekilir Trailed
09.2.06.2 Kendi yürür Self-propelld
09.3 Taşıma, iletme ve boşaltma işlemlerinde kullanılan ekipmanlar Equipment for elevating, conveying and unloading
09.3.01 Elevatörler ve konveyörler Elevators and conveyors
09.3.01.1 Mekanik Mechanical
09.3.01.2 Pnömatik Pneumatic
09.3.01.3 Hidrolik Hydraulic
09.3.01.4 Elektrikli Electric
09.3.01.5 Kombine edilmiş Combined
09.3.02 Boşaltma yapan üniteler Unloaders
09.3.02.1 Mekanik Mechanical
09.3.02.2 Pnömatik Pneumatic
09.3.02.3 Hidrolik Hydraulic
09.3.02.4 Elektrikli Electric
09.3.02.5 Kombine edilmiş Combined
09.4 Depolar ve kesilecek veya taşınacak hayvanların geçici olarak kaldığı yerler için mobil ekipmanlar Mobile handling equipment for storage structure and stockyards
09.4.01 Üstten raylarda taşıyan ekipmanlar Overhead rail transporters
09.4.02 Kendi yürür taşıyıcılar Self propelled carriers
09.4.03 Motorlu seyyar arabalar Motorized barrows
09.4.04 Taşınabilir konveyörler Portable conveyors
09.5 Depo yapıları Storage structure
09.5.01 Depolar Hoppers
09.5.02 Tanklar Tanks
09.5.02.1 Şarap fıçıları Wine vats
09.5.02.2 Su tankları Water tanks
09.5.02.3 Yakıt tankları Fuel tanks
09.5.03 Silolar Silos
09.5.04 Depolama odaları Storage chambers
09.6 Sıvı transferi için kullanılan ekipmanlar Equipment for liquid transfer
09.7 Gaz transferi için kullanılan ekipmanlar Equipment for gaseous transfer
09.9 Ürün işleme, taşıma ve depolamada kullanılan diğer ekipmanlar Other equipment for handling, transport and storage


SINIF 10
HAYVAN YETİŞTİRME EKİPMANLARI

CLASS 10
EQUIPMENT FOR LIVESTOCK PRODUCTION10.1 Hayvan yetiştirme ekipmanları Equipment for animal rearing
10.1.01 Kuluçka makinaları (inkübatör) Incubators
10.1.02 Isıtıcılar Heaters
10.1.02.1 Kızılötesi ışınlar Infra-red
10.1.02.2 Fan Fan
10.1.02.3 Isıtılmış katlar Warmed floor
10.1.03 Aydınlatma ekipmanları Lighting equipment
10.1.04 Genç hayvanlar için besleme ekipmanları Feeding equipment for young stock
10.2 Çit ve hayvan kontrol ekipmanları Equipment for animal fencing and stock control
10.2.01 Elektrikli çitler Electric fences
10.2.01.1 Ana kumanda Mains
10.2.01.2 Batarya Battery
10.2.02 Elektrikli uyarıcılar (taşınabilir) Electric dogs (portable electric goad)
10.2.03 Uzaktan kontrollü kapılar ve bariyerler Remote-control gates and barriers
10.2.04 Sığırları durdurucu Cattle crushers
10.2.05 Ot yemliği Feed rack
10.3 Hayvan yemi hazırlanmasında kullanılan ekipmanlar Equipment for animal feed processing
10.3.01 Değirmenler ve öğütücüler Mills and crushers
10.3.01.1 Plakalı değirmenler Plate mills
10.3.01.2 Çekiçli değirmenler Hammer mills
10.3.01.3 Valsli değirmenler Roller crushers
10.3.01.4 Taşlı değirmenler Stone mills
10.3.01.5 Metal diskli değirmenler Disc milss
10.3.01.6 Silindirli öğütücüler Roller mills
10.3.02 Karıştırıcılar Mixers
Serbest karıştırıcı Free mixers
Zorunlu karıştırıcı Powered mixers
10.3.02.1 Kuru yem Dry food
10.3.02.2 Islak yem Wet food
10.3.03 Kombine değirmenler ve karıştırıcılar Combined mills and mixers
10.3.03.1 Sabit Fixed
10.3.03.2 Taşınabilir Mobile
10.3.04 Ortak kullanılan ekipmanlar Equipment for incorporating additives
10.3.05 Sıvı yem hazırlama ekipmanları Liquid feed preparation machinery (pigs, etc.)
10.3.06 Peletleme makinaları Cubers and pelleters
10.3.07 Balya parçalayıcılar Bale shredders
10.3.08 Baltalı parçalayıcılar Choppers
10.3.09 Kök kesiciler Root cutters
10.3.10 Pişiriciler Cookers
10.4 Sulu yem ve su dağıtma ekipmanları Equipment for liquid feed and water distribution
10.4.01 Su dağıtma ekipmanları Water dispensing equipment
10.4.01.1 Geviş getirmeyen hayvanlar için For ruminants
10.4.01.2 Domuzlar için For pigs
10.4.01.3 Tavuklar için For poultry
10.4.02 Sulu yem dağıtıcılar Liquid feed dispernsers
10.4.2.1. Geviş getiren hayvanlar için For ruminants
Sığırlar için For cattles
Koyunlar için For sheep
10.4.02.2 Domuzlar için For pigs
10.5 Sıvı olmayan besin dağıtım ekipmanları Equipment for non-liquid feed distribution
10.5.01 Besleyiciler Bulk feeders
10.5.01.1 Konveyörler Conveyor
10.5.01.2 Sabit Fixed
10.5.02 Konsantre dağıtıcı Concentrate dispensers
10.5.02.1 El ile çalıştırılan Hand operated
10.5.02.2 Pnömatik Pneumatic
10.5.02.3 Elekto-mekanik Electro-mechanical
10.5.02.4 Ürüne bağlı olarak çalışan Yield related
10.6 Sütçülük ekipmanları Dairy equipment
10.6.01 Süt sağım makinaları Milking machines
Sağım makinasını oluşturan elemanlar Components for milking machines
Vakum üretme sistemi Vacuum system
Vakum pompası Vacuum pump
Kuvvet kaynağı Power supply
Elektrikli Electricity
Diesel Diesel
Benzinli Petrol
Vakum deposu Vacuum tank
Borulu tip Line type
Tanklı tip Vessel type
Vakum ventili (regülatör) Regulator
Yaylı Controlled by spring
Karşı ağırlıklı Controlled by weight
Membranlı Controlled by membrane
Vakummetre (Vakum Ölçer) Vacuum gauge
Basınç farkı yaratma sistemi Pulsation system
Pulsatör (Nabızölçer) Pulsator
Hareket sistemine göre Depends on pulsation type
Alternatif zamanlı Alternate pulsation
Eş zamanlı Simultaneous pulsation
Tahrik edilme sistemine göre Depends on working principle
Pnömatik Pneumatic
Elektronik Electronic
10.6.01.1 Kova Bucket
10.6.01.2 Kovaya sağım Direct to can
10.6.01.3 Süt, hava ve temizleme sıvılarının hareket ettiği sistem Pipeline
Süt borusu Milk line
Kısa süt borusu Short milk line
Uzun süt borusu Long milk line
Şeffaf plastik süt borusu Transparent plastic milk line
Paslanmaz çelik süt borusu Stainless steel milk line
Galvanizli süt borusu Galvanized milk line
Vakum borusu Vacuum line
Plastik vakum borusu Plastic vacuum line
Metal vakum borusu Steel vacuum line
Sağım başlıkları Clusters (Milking units)
Süt pençesi Claw
Memelikler Teatcup
Kısa süt hortumu Short milk tube
Kısa nabız hortumu Short pulse tube
Süt kovası veya tankı Milk can or tank
Süt pompası Milk pump
Süt filtresi Milk filter
10.6.01.4 Kaydedici Recorder
10.6.01.5 Bağımsız süt ve hava iletimi yapan makina Independent air and milk transport machine
10.6.02 Sağım makinaları için ilave ekipmanlar Additional equipment for milking machines
10.6.02.1 Meme hazırlayıcı Udder preparation
10.6.02.2 Süt sağım başlıkları tutucu ve ayırma makinaları Cluster attachment and removal equipment
Sağım sistemleri ve sağım yöntemleri Milking systems and methods
Bağlı ahırlarda sağım tesisleri Milking systems in stanchion barns
Seyyar (Arabalı) Mobile (bucket)
Sabit Stationary
Sağım merkezi şeklindeki sağım tesisleri Milking systems design as a milking parlour
“I” tipi sağım merkezi “I” type milking parlour
“U” tipi sağım merkezi “U” type milking parlour
Balık kılçığı tip sağım merkezi Herringbone type milking parlour
Döner platformlu (karusel) tip sağım merkezi Rotary type milking parlour
Paralel tip sağım merkezi Parallel type milking parlour
Seyyar (gezici) sağım tesisleri Mobile milking systems
Vakum pompası (traktör kuyruk milinden tahrikli) Vacuum pump driven by pto
Vakum pompası (benzinli motordan tahrikli) Vacuum pump driven by petrol engine
10.6.03 Sağım tesisleri Milking facilities
10.6.03.1 Tandem Tandem
10.6.03.2 Balık kılçığı Herringbone
10.6.03.3 Döner paltformlu Rotary
10.6.03.4 Sağım kovası Milking pail
10.7 Hayvan idaresinde kullanılan ekipmanlar Equipment for animal management
10.7.01 Hayvan işaretleme (tanımlama) ekipmanları Animal Identification equipment
10.7.02 Hastalık ve zararlıları kontrol ekipmanları Equipment for pest and disease control
10.7.03 Hayvan doğurtma ekipmanları Animal parturition equipment
10.7.04 Kırkma ekipmanları Clipping equipment
10.9 Hayvansal üretimde kullanılan diğer ekipmanlar Other equipment for livestock production


SINIF 11
ÇEŞİTLİ ÇİFTLİK EKİPMANLARI

CLASS 11
MISCELLANEOUS FARMSTEAD EQUIPMENT

11.1 Ölçme ve kaydetme cihaz ve ekipmanları Measuring and recording Instruments and
equipment
11.2 Tarımsal bina ve yapılarda çevre kontrol ekipmanları Equipment for enviromental control in farm buildings and agricultural structures
11.3 Paketleme ekipmanları Equipment for packaging
11.4 Ahır temizleme ekipmanları Equipment for farmstead cleaning and maintenance
Katı gübre uzaklaştırıcı ekipmanlar Solid manure removing equipment
Hareketli temizleme ekipmanları Active cleaning equipment
El arabaları Wheelbarrow
Gübre taşıyıcıları Dung conveyors
Gübre sıyırıcıları Dung scrapers
Ön yükleyiciler Front loader
Arka yükleyiciler Rear loader
Döner vinç Rotating winch
Sabit temizleme ekipmanları Stationary cleaning equipment
Halat ile çekilen kürekli sistemler Winch-operated scoop systems
Sonsuz zincirli paletli sistemler Scoop systems with endless chain
Katlanır paletli sistemler Foldable scoop systems
Yukarı doğru katlanan sistemler Up foldable systems
Merkezden katlanan sistemler Center foldable systems
Yandan katlanan sistemler Side foldable systems
Sıvı gübre uzaklaştırıcı ekipmanlar Liquid manure removing equipment
Çiftlik gübresi dağıtıcıları Farmyard manure spreaders
Arkadan dağıtanlar Rear delivery spreaders
Geniş dağıtıcılar Wide-track manure spreaders
Dar dağıtıcılar Narrow-track manure spreaders
Yandan dağıtanlar Side rotor spreaders
Önden dağıtanlar Front delivery spreaders
Sıvı gübre dağıtıcıları Slurry spreaders
Şerbet pompaları Liquid manure pump
Şerbet tankları Liquid manure tank
Sıvı gübre depolama tankları Slurry storage tank
Derin gübre deposu Deep slurry storage tank
Yüksek sıvı gübre deposu High slurry storage tank
Katı gübre depolama tesisleri Solid manure storage unites
11.5 Gübre ve atıkları uzaklaştırma ve muamele ekipmanları Equipment for manure and waste disposal and treatment
11.5.01 Slurry and manure removal equipment Sıvı ve katı gübre uzaklaştırma ekipmanları
11.5.01.1 Sürekli çalışanlar Continuous
11.5.01.2 Kesikli çalışanlar Reciprocating
Sıvı gübre karıştırma ekipmanları Slurry mixer equipments
Mekanik karıştırma ekipmanları Mechanic agitating equipments
Hidrolik karıştırma ekipmanları Hydrolic agitating equipments
Pnömatik karıştırma ekipmanları Pneumatic agitating equipments
Havalandırma ekipmanları Ventilation equipments
Üst yüzey havalandırma sistemleri Surface ventilation equipments
Çevrimli havalandırma sistemleri Cycled ventilation systems
Helezonlu havalandırma sistemleri Spiral ventilation systems
Çiftlik gübresi katı-sıvı ayırma ekipmanları Farmyard liquid-solid manure seperator
Eğik elekli ayırıcı Inclined sieve separator
Elekli-bantlı pres Sieved and banded press
İki kademeli elekli
Küre elekli ayırıcı Sphere sieve seperator
Elekli santrifüj ayırıcı Centrifugal sieve seperator
Vibratörlü elek Vibration sieve
Santrifüj ayırıcı Centrifugal seperator
11.6 Gübre hazırlama ekipmanları Fertilizer preparation equipment
Biyogaz fermantörü Biogas ferment
Gaz deposu Gas storage
Gaz deposu üzerinde olan fermantörler Fermentors on gas storage
Gaz deposu ayrı olan fermantörler Fermentors seperated from gas storage
Sabit hacimli gaz depoları Gas storages with fixed volume
Hacmi değişebilen (sabit basınçlı) gaz depoları Gas storages with chancing volume
Biyogaz fermantasyonu Fermentation of biogas
Sakrofilik fermantasyon Sacrophillic fermantation
Mezofilik fermantasyon Mezophillic fermantation
Termofilik Thermophillic
Sürekli fermantasyon Continuously fermantation
Kesikli fermantasyon İntermittenly fermentation
Kesikli beslemeli fermantasyon İntermittenly feeding fermentation
11.7 Sebze işleme ekipmanları Equipment for processing vegetable produce
11.8 Hayvansal ürün işleme ekipmanları Equipment for processing animal produce
11.9 Diğer çiftlik ekipmanları Other farmstead equipment